Popis krokov pre venovanie 2% z dane


Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    Formuláre sú nižšie na linkoch v PDF
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, 
    alebo doručte do klubu, prípadne na tréning.

Bankový účet: IBAN SK9109000000000322680117 Slovenská sporiteľňa , a.s. Trstená

LINKY  :  ZÁPIS V NOTÁRSKEJ KOMORE


FORMULÁRE :